Reklamacje i zwroty

ODSTĄPIENIE OD UMOWY:


 1. Klient będący Konsumentem ma prawo odstąpić od Umowy Sprzedaży Produktów zakupionych w Księgarni internetowej bez podania jakiejkolwiek przyczyny w terminie 14 dni.
 2. Termin do odstąpienia od Umowy Sprzedaży wygasa po upływie 14 dni od dnia:
 • w którym Klient wszedł w posiadanie Produktu lub w którym osoba trzecia, inna niż przewoźnik i wskazana przez Klienta weszła w posiadanie Produktu – w przypadku zakupu książki lub książek w formie papierowej lub innego Produktu dostępnego fizycznie, które dostarczono w jednej przesyłce,
 • w którym Klient wszedł w posiadanie ostatniej z rzeczy lub w którym osoba trzecia inna niż przewoźnik i wskazana przez Klienta weszła w posiadanie ostatniej z rzeczy – w przypadku zakupu książek w formie papierowej lub innego Produktu dostępnego fizycznie, które dostarczono w więcej niż jednej przesyłce.
 1. Aby skorzystać z prawa odstąpienia od Umowy, należy poinformować Sprzedawcę (zgodnie z danymi kontaktowymi wskazanymi w § 1 lit. i) Regulaminu Księgarni) o swojej decyzji o odstąpieniu od Umowy Sprzedaży w drodze jednoznacznego oświadczenia (na przykład pismo wysłane pocztą lub pocztą elektroniczną). Klient może skorzystać z wzoru formularza odstąpienia od Umowy, stanowiącego Załącznik nr 1 do Regulaminu Księgarni, jednak nie jest to obowiązkowe.
 2. Do zachowania terminu do odstąpienia od Umowy Sprzedaży, wystarczające jest wysłanie oświadczenia o odstąpieniu przed upływem terminu do odstąpienia od Umowy Sprzedaży, o którym mowa w § 6 ust. 1 i 2 Regulaminu Księgarni.
 3. W przypadku odstąpienia od Umowy Sprzedaży Sprzedawca zwróci Klientowi będącemu Konsumentem wszystkie otrzymane od niego płatności za zwracane Produkty, w tym koszty dostarczenia Produktów (z wyjątkiem dodatkowych kosztów wynikających z wybranego przez Klienta sposobu dostawy innego, niż najtańszy zwykły sposób dostawy oferowany przez Sprzedawcę) niezwłocznie, nie później jednak niż w ciągu 14 dni od dnia doręczenia Sprzedawcy oświadczenia Klienta będącego Konsumentem o odstąpieniu od Umowy Sprzedaży. Sprzedawca może jednak wstrzymać się ze zwrotem płatności do chwili otrzymania zwracanych Produktów z powrotem lub dostarczenia Sprzedawcy dowodu ich odesłania, w zależności od tego, które z tych zdarzeń nastąpi wcześniej.
 4. Zwrotu płatności Sprzedawca dokona przy użyciu takich samych sposobów płatności, jakie zostały użyte przez Klienta będącego Konsumentem w pierwotnej transakcji, chyba że Klient wyraźnie zgodzi się na inne rozwiązanie; w każdym przypadku Klient będący Konsumentem nie ponosi żadnych opłat w związku z tym zwrotem.
 5. Po odstąpieniu od Umowy Sprzedaży Produkty należy Sprzedawcy odesłać lub przekazać niezwłocznie, a w każdym razie nie później niż 14 dni od dnia, w którym wysłano do Sprzedawcy oświadczenie o odstąpieniu od Umowy Sprzedaży. Termin jest zachowany, jeżeli Klient odeśle Produkty przed upływem terminu 14 dni. Adres do zwrotu wskazany został w § 1 lit. i) Regulaminu Księgarni.
 6. Odstępując od Umowy Sprzedaży Klient będący Konsumentem musi ponieść bezpośrednie koszty zwrotu Produktu. Produkt należy dostarczyć w ten sposób, by nie został on zniszczony.
 7. Klient będący Konsumentem ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości Produktów będące wynikiem korzystania z nich w sposób inny, niż konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonalności Produktów.

REKLAMACJE:

 1. Sprzedawca nie udziela gwarancji na Produkty.
 2. Sprzedawca ma obowiązek dostarczenia Produktów bez wad. W przypadku ujawnienia wad fizycznych Produktu po jego odbiorze, w tym uszkodzeń powstałych podczas dostawy, względnie jeżeli Produkt nie jest zgodny z Umową Sprzedaży z innych przyczyn, Klient powinien skontaktować się ze Sprzedawcą telefonicznie, pisemnie lub pocztą e-mail zgodnie z danymi kontaktowymi wskazanymi w § 1 lit. i) Regulaminu Księgarni.
 3. Celem złożenia reklamacji należy przekazać Sprzedawcy wadliwe Produkty wraz z dowodem zakupu i opisem przyczyn reklamacji oraz rodzajem żądania Klienta związanego z reklamacją (wymiana, naprawa, obniżenie ceny, odstąpienie od Umowy Sprzedaży. Rozpatrywanie reklamacji ułatwi Sprzedawcy przesłanie przez Klienta pocztą elektroniczną zdjęć wadliwego Produktu. Uprawnienia Klienta związane z odpowiedzialnością Sprzedawcy za Produkt określają przepisy polskiego prawa, w szczególności Ustawa oraz Kodeks cywilny. Formularz reklamacyjny znajduje się pod adresem: https://wydawnictwokolorek.pl/nowaReklamacja.php .
 4. Sprzedawca odbierze reklamowany Produkt na swój koszt, a o sposobie odbioru poinformuje Klienta. Sprzedawca nie przyjmie przesyłek odsyłanych za pobraniem, o ile taki sposób odbioru reklamowanego Produktu nie zostanie uzgodniony ze Sprzedawcą.
 5. Jeżeli Sprzedawca wskaże Klientowi, że reklamowany Produkt Klient powinien odesłać Sprzedawcy samodzielnie, Produkt należy przesłać wraz z dopiskiem w przesyłce „Księgarnia internetowa – reklamacja” na adres zgodnie z danymi kontaktowymi wskazanymi w § 1 lit. i) Regulaminu Księgarni. W takiej sytuacji Koszty poniesione przez Klienta związane z odesłaniem reklamowanego Produktu zostaną zwrócone Klientowi przez Sprzedawcę.
 6. Reklamacje są rozpatrywane przez Sprzedawcę nie dłużej niż w ciągu 14 dni kalendarzowych od dnia otrzymania reklamowanego Produktu. Jeżeli podane w reklamacji informacje wymagają uzupełnienia, przed rozpatrzeniem reklamacji Sprzedawca zwróci się do Klienta o ich uzupełnienie. W takim wypadku termin 14 dni będzie liczony od przekazania dodatkowych informacji niezbędnych do rozpatrzenia reklamacji.
 7. O wyniku reklamacji Sprzedawca powiadomi Klienta tą samą drogą, jaką przesłana została reklamacja, chyba że Klient zastrzeże inną formę kontaktu.
 8. Sprzedawca zwraca należność za reklamowany Produkt przelewem lub przekazem pocztowym po przyjęciu i rozpatrzeniu reklamacji.
 9. W przypadku Klienta niebędącego Konsumentem, odpowiedzialność Sprzedawcy z tytułu rękojmi ogranicza się do kwoty, jaką Klient zapłacił Sprzedawcy za zakup reklamowanych Produktów.