Regulamin strony

Regulamin strony wydawnictwokolorek.pl

§1
Przepisy wstępne

 1. Niniejszy regulamin („Regulamin Strony”) określa zasady działania strony internetowej www.wydawnictwokolorek.pl („Strona”), w tym zasady świadczenia i korzystania z usług dostępnych za pośrednictwem Strony, jak również prawa, obowiązki i odpowiedzialność użytkowników Strony („Użytkownicy”) i właściciela Strony.
 2. Strona stanowi własność i prowadzona jest przez Studio Graficzne Maciej Maćkowiak z siedzibą w Jaworzu, pod numerem NIP: 6422070434, REGON: 272935470, adres i dane kontaktowe: ul. Wapienicka 69, 43-384 Jaworze, adres e‑mail: biuro@wydawnictwokolorek.pl, telefon: +48 604 516 492 („Administrator”).
 3. Warunkiem korzystania ze Strony jest zapoznanie się z Regulaminem Strony i akceptacja jego postanowień. Nie należy korzystać ze Strony w przypadku braku akceptacji któregokolwiek z postanowień Regulaminu Strony.
 4. Wszystkie elementy Strony oraz jej nazwa podlegają ochronie prawnej i korzystanie z nich dozwolone jest wyłącznie w zakresie określonym w Regulaminie Strony lub w przepisach prawa. Układ i każdy ze składników Strony należą lub są zastrzeżone przez ich właścicieli. Podlegają one ochronie, a ich wykorzystywanie bez zgody jest zabronione. Udzielenie dostępu do Strony i umożliwienie z korzystania z niej nie oznacza z przyznania jakiejkolwiek licencji. Korzystanie z dowolnego elementu Strony możliwe jest wyłącznie na podstawie uprzedniej pisemnej zgody właściciela. Jakikolwiek element Strony nie może być kopiowany, powielany, zmieniany, edytowany, pobierany, modyfikowany, transmitowany lub dystrybuowany w jakikolwiek sposób, w jakiejkolwiek formie, w całości lub w części, bez uprzedniej pisemnej zgody Administratora. Dopuszczalne jest kopiowanie i drukowanie fragmentów Strony wyłącznie do użytku osobistego i niekomercyjnego, na osobistym komputerze Użytkownika.
 5. Kontakt z Administratorem możliwy jest w formie korespondencji e-mail oraz telefonicznej od poniedziałku do piątku w godzinach 8:30-16:30.

§2
Usługi i Umowa

 1. Administrator jest usługodawcą w rozumieniu ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (t.j. Dz. U. z 2020 r., poz. 344).
 2. Za pośrednictwem Strony Administrator drogą elektroniczną świadczy Użytkownikom następujące usługi („Usługi”):
 3. przesyłaniu zamówionej informacji handlowej dotyczącej produktów Administratora i newslettera,
 4. umożliwienie Użytkownikowi kontaktu z Administratorem,
 5. umożliwienie Użytkownikowi dokonania zakupów w księgarni internetowej Administratora dostępnej na Stronie,
 6. umożliwienie Użytkownikowi zapoznania się z bieżącymi informacjami dotyczącymi Administratora i jego działalności, w tym jego produktów.
 7. Rozpoczęcie korzystania z Usług i Strony oznacza, że Użytkownik akceptuje Regulamin Strony i wyraża zgody na świadczenie Usług oraz oznacza zawarcie umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną pomiędzy Użytkownikiem i Administratorem („Umowa”).
 8. Aby korzystać ze Strony Użytkownik nie jest zobowiązany do założenia konta.
 9. Użytkownicy mogą korzystać z Usług każdego dnia w tygodniu, przez całą dobę. Administrator zastrzega jednak, że możliwe jest tymczasowe ograniczenia dostępu do treści zamieszczonych na Stronie z przyczyn od Administratora niezależnych, jak również z uwagi na ewentualnie prowadzone przez Administratora prace konserwacyjne, o których mowa w § 4 ust. 4 Regulaminu Strony.

§3
Wymogi techniczne

Aby w pełni skorzystać z funkcjonalności Strony, niezbędne jest spełnienie poniższych minimalnych wymagań technicznych przez system teleinformatyczny, z którego korzysta Użytkownik:

 • połączenie z Internetem,
 • korzystanie ze sprzętu i oprogramowania umożliwiającego połączenie się z Internetem,
 • aktualna wersja przeglądarki internetowej Chrome, Safari, Firefox, Edge,
 • dostęp do działającej skrzynki e-mail,
 • włączona obsługa appletów Java, Java Script (dla Chrome, Firefox), ActiveX, JavaScript (dla Edge), […] (dla Safari) oraz cookies (dla wszystkich przeglądarek)

§4
Prawa i obowiązki Użytkownika i Administratora

 1. Użytkownik korzystając ze Strony zobowiązany jest do przestrzegania Regulaminu Strony, jak również:
 2. nieutrudniania ani zakłócania działania Strony, w tym utrudniania korzystania ze Strony innym Użytkownikom,
 3. powstrzymania się od dokonywania bezprawnych naruszeń jakichkolwiek praw Administratora lub podmiotów trzecich, w tym w szczególności praw autorskich i praw pokrewnych, dóbr osobistych oraz praw wynikających z rejestracji wynalazków, patentów, znaków towarowych, wzorów użytkowych i przemysłowych oraz wszelkich innych praw na dobrach niematerialnych,
 4. niedokonywania jakichkolwiek działań naruszających dobre obyczaje, zasady współżycia społecznego, przepisy prawa powszechnie obowiązującego,
 5. nierozpowszechniania treści prawem niedozwolonych,
 6. nierozpowszechniania niezamówionej informacji handlowej,
 7. niedostarczania za pośrednictwem Strony jakichkolwiek innych treści o charakterze bezprawnym.
 8. Administrator nie wyraża zgody na umieszczanie na innych stronach internetowych odesłań (linków) prowadzących do Strony.
 9. Administrator dołoży należytej staranności, aby Usługi były jak najwyższej jakości, a Strona działała w sposób bezawaryjny, przy czym Administrator nie jest w stanie zapewnić, że Strona będzie działać bez jakichkolwiek zakłóceń i błędów.
 10. Dla prawidłowego działania Strony niezbędne jest okresowe przeprowadzanie napraw, konserwacji, przeglądów, ulepszeń, zmian Strony lub jej dowolnych elementów. Podczas przeprowadzania wspomnianych czynności, dostęp do wszystkich lub wybranych funkcjonalności Strony może być utrudniony, a nawet niemożliwy.
 11. Administrator uprawniony jest do zablokowania dostępu do Strony Użytkownikowi korzystającemu ze Strony w sposób niezgodny z prawem lub Regulaminem Strony.

§5
Działania niedozwolone

 1. Zakazane jest używanie przez Użytkownika do korzystania ze Strony sprzętu lub oprogramowania utrudniającego lub uniemożliwiającego prawidłowe funkcjonowanie Strony. Zakazane są również inne działania naruszające lub zagrażające prawom lub interesom Administratora lub innych Użytkowników.
 2. Korzystanie z usług świadczonych drogą elektroniczną, w tym za pomocą Internetu, wiąże się z pewnymi niebezpieczeństwami, których całkowita eliminacja jest niemożliwa, np. możliwość pobrania szkodliwego oprogramowania typu spyware lub malware. Administrator, choć podejmuje kroki w celu zmniejszenia powyższego ryzyka, nie może zapewnić, że Strona i serwery będą od nich wolne. Administrator poinformuje Użytkowników o przypadkach naruszeń przez podmioty trzecie stosowanych przez niego środków bezpieczeństwa dokonywanych w takim zakresie, w jakim wymaga tego prawo.
 3. Linki prowadzące do innych stron internetowych, które zostały zamieszczone na Stronie, prowadzą do stron całkowicie niezależnych od Administratora, który nie ma możliwości kontrolowania ich zawartości. Użytkownik łączy się ze wszelkimi innymi stronami lub innymi witrynami na własne ryzyko i odpowiedzialność.
 4. Witryny zewnętrzne mogą zawierać łącza hipertekstowe do Strony. Takie łącza mogą być tworzone bez zezwolenia Administratora, który nie ma na nie wpływu. Administrator nie sprawdza, ani nie zatwierdza treści dostępnych za pośrednictwem takich witryn. Korzystanie z zewnętrznych witryn, wskazanych powyżej, dokonywane jest na własną odpowiedzialność, jak i ryzyko osób z nich korzystających.

§6
Naruszenia i reklamacje

 1. Zgłoszenia naruszeń Regulaminu Strony należy przesyłać na e-mail: biuro@wydawnictwokolorek.pl. Każde zgłoszenie powinno zawierać opis naruszenia oraz informacje umożliwiające identyfikację i zlokalizowanie Użytkownika naruszającego Regulamin Strony. Każde zgłoszenie naruszenia Regulaminu Strony zostanie rozpatrzone niezwłocznie po otrzymaniu przez Administratora wiarygodnej informacji o naruszeniu. Administrator powiadomiony o naruszeniu Regulaminu Strony, jest uprawniony do niezwłocznego ograniczenia dostępu danego użytkownika do Serwisu.
 2. Reklamacje dotyczące funkcjonowania Strony należy przesyłać Administratorowi na e-mail: biuro@wydawnictwokolorek.pl. Reklamacja powinna zawierać przynajmniej adres mailowy Użytkownika i zwięzły opis problemu. Przed rozpatrzeniem reklamacji Administrator może zwrócić się do Użytkownika ją składającego z dodatkowymi pytaniami. Reklamacja zostanie rozpatrzona w ciągu 14 dni od daty jej zgłoszenia, albo od daty udzielenia odpowiedzi na dodatkowe pytania Administratora. Administrator odpowie na reklamację poprzez wiadomość e-mail na adres elektroniczny podany przy zgłaszaniu reklamacji.

§7
Odstąpienie i rozwiązanie Umowy

 1. Administrator zawiadamia, że w terminie 14 dni od zawarcia Umowy Użytkownik, będący konsumentem w rozumieniu przepisów prawa, ma prawo od niej odstąpić, chyba że wyraża zgodę na rozpoczęcie świadczenia usług przed upływem 14 dni od dnia zawarcia Umowy. Wyrażenie zgody na rozpoczęcie świadczenia usługi skutkuje utratą prawa odstąpienia od Umowy. Użytkownik wyraża zgodę na rozpoczęcie świadczenia usługi polegającej na dostarczaniu treści cyfrowych dostępnych bezpłatnie w ramach Strony wraz z rozpoczęciem korzystania ze Strony, a w przypadku treści cyfrowych innych niż towary, które Administrator sprzedaje w księgarni internetowej dostępnej na Stronie, które dostępne są po ściągnięciu na urządzenie Użytkownika (downloading) – w momencie rozpoczęcia pobierania wybranego pliku ze Strony.
 2. Umowa ulega rozwiązaniu na skutek zaprzestania korzystania przez użytkownika ze Strony, a w przypadku założenia konta – po jego likwidacji.

§8
Prywatność

Informacje w zakresie przetwarzania danych osobowych Użytkowników oraz plików cookies zawarte są w polityce prywatności dostępnej na Stronie pod adresem: www.wydawnictwokolorek.pl. Użytkownik przyjmuje do wiadomości treść polityki prywatności.

§9
Księgarnia internetowa na Stronie

Zasady sprzedaży towarów przez Administratora prowadzonej na Stronie regulowane są w regulaminie księgarni, dostępnym na Stronie, pod adresem: www.wydawnictwokolorek.pl.

§10
Przepisy końcowe

 1. Regulamin Strony wchodzi w życie z chwilą opublikowania go na Stronie.
 2. Regulamin Strony może zostać zmieniony przez Administratora, a zmiana Regulaminu Strony wchodzi w życie w ciągu 14 dni od dnia opublikowania Regulaminu Strony w nowym brzmieniu na Stronie.
 3. W razie, gdyby którekolwiek z postanowień Regulaminu Strony zostało uznane prawomocnym wyrokiem sądu za sprzeczne z prawem, pozostaje to bez wpływu na pozostałe postanowienia Regulaminu Strony.
 4. W sprawach nieuregulowanych w Regulaminie Strony, zastosowanie znajdą przepisy powszechnie obowiązującego prawa polskiego.
 5. Wszelkie spory będą rozstrzygane przez właściwy miejscowo sąd powszechny.

Pliki do pobrania: