Regulamin księgarni internetowej

Wersja obowiązująca od 01.11.2023 r.

§1
Definicje

W niniejszym regulaminie („Regulamin Księgarni”) poniżej zdefiniowane wyrażenia posiadają następujące znaczenie:

 1. Dni robocze – dni tygodnia od poniedziałku do piątku z wyjątkiem dni ustawowo wolnych od pracy.
 2. Klient – osoba fizyczna mająca pełną zdolność do czynności prawnych, osoba prawna oraz jednostka organizacyjna niemająca osobowości prawnej, lecz posiadająca zdolność prawną, która poprawnie wypełniła formularz zakupowy na stronie www.wydawnictwokolorek.pl i dokonała zakupów w Księgarni internetowej.
 3. Konsument – Klient będący osobą fizyczną, dokonujący w Księgarni internetowej zakupów: (i) niezwiązanych bezpośrednio z jego działalnością gospodarczą lub zawodową; oraz (ii) związanych z jego działalnością gospodarczą, gdy z treści tej umowy (zakupu) wynika, że nie ma ona dla tej osoby charakteru zawodowego, wynikającego w szczególności z przedmiotu wykonywanej przez nią działalności gospodarczej.
 4. Księgarnia internetowa – księgarnia prowadzona przez Sprzedawcę na stronie internetowej www.wydawnictwokolorek.pl.
 5. Produkt(y) – towary sprzedawane za pośrednictwem Księgarni internetowej przez Sprzedawcę. Każdy Produkt posiada swoje zdjęcie, opis oraz wskazaną cenę.
 6. Regulamin Strony – regulamin określający zasady działania strony internetowej www.wydawnictwokolorek.pl, dostępny pod adresem https://wydawnictwokolorek.pl/regulamin-ksiegarni-internetowej,11,30.htm.
 7. Sprzedawca – Studio Graficzne Maciej Maćkowiak, używający nazwy handlowej Wydawnictwo Kolorek, z siedzibą w Jaworzu (43-384) przy ul. Wapienickiej 69, NIP: 6422070434, REGON: 272935470.

Adres i dane kontaktowe Sprzedawcy:

Wydawnictwo Kolorek

ul. Wapienicka 69, 43-384 Jaworze

e‑mail: sklep@wydawnictwokolorek.pl

telefon: +48 604 516 492.

 1. Umowa Sprzedaży – umowa sprzedaży Produktu zawarta na odległość przy użyciu środków komunikacji elektronicznej za pośrednictwem Księgarni internetowej pomiędzy Sprzedawcą i Klientem, która regulowana jest przepisami Regulaminu Księgarni.
 2. Ustawa – ustawa z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (t.j. Dz.U. z 2020 r. poz. 287).
 3. Zamówienie – propozycja zawarcia Umowy złożona przez Klienta za pośrednictwem formularza dostępnego w Księgarni internetowej, w którym należy wskazać m. in. zamawiane Produkty, niezbędne dane Klienta (imię, nazwisko, e-mail, nr telefonu, adres wysyłki), sposób płatności oraz dostarczenia przesyłki, jak również zatwierdzić zamówienie poprzez kliknięcie w przycisk o treści „Zamawiam i płacę” lub innej równoważnej i jednoznacznej.

§2
Postanowienia ogólne

 1. Niniejszy Regulamin Księgarni określa zasady działania Księgarni internetowej, prowadzonej przez Sprzedawcę i stanowiącej jego własność.
 2. Warunkiem korzystania z Księgarni internetowej jest zapoznanie się z Regulaminem Księgarni oraz z Regulaminem Strony oraz akceptacja ich postanowień. Nie należy korzystać z Księgarni internetowej w przypadku braku akceptacji któregokolwiek z postanowień Regulaminu Księgarni lub Regulaminu Strony.
 3. Kontakt ze Sprzedawcą możliwy jest w formie korespondencji e-mail oraz telefonicznej od poniedziałku do piątku w godzinach 8:30-16:30.

§3
Zamówienia, Umowa Sprzedaży

 1. Składanie Zamówień w Księgarni internetowej możliwe jest siedem dni w tygodniu, 24 godziny na dobę.
 2. Kupujący może złożyć zamówienie on-line bez konieczności trwałego rejestrowania swoich danych (zakładania konta) w bazie sklepu. Do składania Zamówień niezbędne jest posiadanie przez Klienta aktywnego konta poczty elektronicznej. Sprzedawca nie przyjmuje zamówień telefonicznie. Dokonanie Zamówienia wymaga dokładnego zapoznania się z Regulaminem Księgarni oraz zaznaczenia na formularzu Zamówienia, że Klient zapoznał się z Regulaminem Księgarni i akceptuje jego postanowienia.
 3. Księgarnia internetowa prowadzi sprzedaż wysyłkową na terenie Polski. Proponowane formy płatności, wysokości opłat za dostawę zamówienia dotyczą sprzedaży na terenie Polski. Zamówienia zagraniczne nie są realizowane.
 4. Informacje o Produktach zamieszczone na stronie www.wydawnictwokolorek.pl stanowią zaproszenie do zawarcia umowy w rozumieniu art. 71 Kodeksu cywilnego.
 5. W celu złożenia Zamówienia, Klient dokonuje wyboru zamawianych Produktów, wyboru sposobu dostawy oraz wyboru sposobu płatności. Warunkiem realizacji Zamówienia jest prawidłowe wskazanie niezbędnych informacji przez Klienta, w tym danych adresowych oraz numeru telefonu. W uzasadnionych przypadkach, w szczególności w razie wątpliwości co do prawdziwości podanych przez Klienta danych, Sprzedawca zastrzega sobie prawo do odmowy realizacji Zamówienia.
 6. Złożenie Zamówienia przez Klienta oznacza złożenie Sprzedawcy przez Klienta oferty zawarcia Umowy Sprzedaży wybranych Produktów.
 7. Niezwłocznie po złożeniu Zamówienia, Sprzedawca prześle Klientowi na adres e-mail podany podczas rejestracji na stronie www.wydawnictwokolorek.pl, potwierdzenie otrzymania Zamówienia. Potwierdzenie otrzymania Zamówienia nie stanowi przyjęcia oferty złożonej przez Klienta, a tym samym zawarcia Umowy Sprzedaży i przyjęcia Zamówienia do realizacji.
 8. Sprzedawca może skontaktować się z Klientem np. w przypadku wątpliwości, konieczności doprecyzowania Zamówienia lub ewentualnych braków Produktów. W przypadku braku możliwości realizacji Zamówienia w całości lub w części, Sprzedawca poinformuje o tym Klienta (telefonicznie lub e-mailem) w ciągu dwóch Dni roboczych od dnia złożenia Zamówienia. W takiej sytuacji Klient podejmuje decyzję, czy decyduje się na realizację Zamówienia w takiej części, w jakiej jest to możliwe, czy na anulowanie całości Zamówienia.
 9. Po weryfikacji możliwości realizacji Zamówienia, Sprzedawca prześle Klientowi na adres e-mail podany podczas składania zamówienia na stronie www.wydawnictwokolorek.pl, potwierdzenie przyjęcia Zamówienia do realizacji i treść Zamówienia. Potwierdzenie przyjęcia Zamówienia do realizacji stanowi przyjęcie przez Sprzedawcę oferty zawarcia Umowy Sprzedaży i oznacza zawarcie Umowy Sprzedaży w chwili przesłania go Klientowi.
 10. Potwierdzenie przyjęcia Zamówienia do realizacji zawiera również, stosownie do obowiązujących przepisów prawa, w tym art. 21 ust. 1 Ustawy:
 11. pouczenie o prawie do odstąpienia od Umowy Sprzedaży przysługującym Klientowi będącemu Konsumentem wraz z formularzem odstąpienia, stanowiącym Załącznik nr 1 do Regulaminu Księgarni;
 12. plik z treścią niniejszego Regulaminu Księgarni.
 13. Do chwili otrzymania od Sprzedawcy potwierdzenia o przyjęciu Zamówienia do realizacji Klient może anulować Zamówienie, a do chwili wysyłki Produktów Klient może dokonać zmian w Zamówieniu telefonicznie pod numerem: +48 604 516 492 (w godzinach od 8.30 do 16.30 w Dni robocze) bądź e-mailem: sklep@wydawnictwokolorek.pl. Sprzedawca potwierdzi anulowanie lub zmianę Zamówienia wiadomością e-mail przesłaną na adres podany podczas rejestracji na stronie www.wydawnictwokolorek.pl
 14. Realizacja Zamówienia zostanie rozpoczęta niezwłocznie w tym samym albo najbliższym Dniu roboczym przypadającym:
 • w przypadku Zamówień płatnych przelewem – w chwili zaksięgowania na rachunku bankowym Sprzedawcy przelewu opłacającego Produkty,
 • w przypadku Zamówień płatnych za pośrednictwem operatora PayU – w chwili autoryzacji płatności.

§4
Ceny Produktów

 1. Wszystkie ceny Produktów podane w Księgarni internetowej wyrażone są w polskich złotych i zawierają podatek VAT.
 2. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do dokonywania zmian cen Produktów. Zmiana cen Produktów nie ma zastosowania do Zamówień złożonych przed dokonaniem zmiany.
 3. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do przeprowadzania akcji promocyjnych i wyprzedaży, które mogą zostać objęte odrębnymi regulaminami. W braku odmiennych zastrzeżeń, promocje nie łączą się ze sobą i obowiązują do wyczerpania zapasów lub są ograniczone czasowo.
 4. Ceny nie zawierają kosztów dostawy. Koszt dostawy zostanie doliczony do cen zamówionych Produktów podczas składania Zamówienia, po dokonaniu przez Klienta wyboru sposobu dostawy.
 5. Produkty sprzedawane w Księgarni internetowej są nowe i wolne od wad. Sprzedawca może oferować także Produkty używane lub posiadające wady po cenach niższych niż Produkty nowe i wolne od wad. W takim przypadku Produkty takie zostaną wyraźnie oznaczone.

§5
Dostawa i płatność

 1. Klient w trakcie składania Zamówienia określa sposób płatności oraz sposób dostawy.
 2. Dostępne sposoby płatności:
 • przelewem w trakcie składania Zamówienia, na następujący numer rachunku bankowego:
 • ING Bank Śląski SA
  34 1050 1070 1000 0097 2734 0987

Studio Graficzne Maciej Maćkowiak

ul. Wapienicka 69

43-384 Jaworze

 • płatność elektroniczna przy pomocy systemu płatności PayU w trakcie składania Zamówienia.

Realizacja płatności elektronicznych odbywa się za pośrednictwem operatora PayU na warunkach określonych przez w/w operatora i po zaakceptowaniu jego odrębnego regulaminu.

 1. Dane Sprzedawcy do płatności znajdują się również w Księgarni internetowej w zakładce „Płatności”.
 2. W przypadku wyboru przez Klienta formy zapłaty przelewem lub poprzez PayU Klient zobowiązany jest dokonać wpłaty w ciągu 14 dni od daty złożenia Zamówienia. Po upływie tego terminu i w razie braku zapłaty za Zamówienie, Zamówienie to jest automatycznie anulowane, o czym Klient zostanie powiadomiony wiadomością e-mail na adres podany podczas rejestracji na stronie www.wydawnictwokolorek.pl.
 3. Klient ma następujące sposoby dostawy Produktów:
 • za pośrednictwem firmy Inpost w opcji dostawy do wskazanego paczkomatu lub pod adres domowy ( przewidywany czas dostawy: 3 – 5 Dni roboczych).
 1. Dokument sprzedaży do każdego Zamówienia (faktura lub paragon fiskalny, jeżeli Klient nie udostępnił Sprzedawcy danych do faktury, jak również specyfikacja dostawy) zostaną dostarczone Klientowi przy pomocy poczty elektronicznej na adres wskazany podczas składania zamówienia stronie www.wydawnictwokolorek.pl (przewidywany czas dostawy: do pięciu Dni roboczych od daty przesłania Klientowi potwierdzenia przyjęcia Zamówienia do realizacji). Klient wyraża zgodę na wystawienie dokumentu sprzedaży bez podpisu.
 2. Klient wybierając opcję dostawy faktury elektronicznej wyraża jednocześnie zgodę, aby wystawiona do zamówienia faktura sprzedaży została przesłana w formie elektronicznej (jako plik PDF) na adres e-mail przypisany do konta Klienta.
 3. Koszty dostawy Produktów i dokumentów sprzedaży wskazane są w Księgarni internetowej przy składaniu Zamówienia oraz w zakładce „Dostawa”.
 4. Zamówienie zostanie przygotowane do wysyłki w terminie trzech Dni roboczych od dnia jego przyjęcia do realizacji przez Sprzedawcę. Sprzedawca dołoży starań, aby Produkt został wydany Klientowi niezwłocznie, jednak nie później niż w terminie 30 dni od dnia przyjęcia Zamówienia do realizacji. Jeżeli przesyłka nie dotrze do Klienta w czasie wskazanym w zdaniu poprzedzającym, należy na adres e-mail: sklep@wydawnictwokolorek.pl przesłać informację o niedoręczeniu przesyłki.
 5. Dostawa zamówionych Produktów możliwa jest tylko na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.
 6. Przy zakupie książek w akcjach specjalnych (np. przedsprzedaż, książka z autografem, książka z dedykacją) Sprzedawca zastrzega sobie prawo do wydłużenia terminu realizacji. Taka informacja zostanie zamieszczona na stronie www.wydawnictwokolorek.pl lub przesłana do Klienta drogą e-mail na adres podany podczas rejestracji na stronie www.wydawnictwokolorek.pl.

§6
Prawo odstąpienia

 1. Klient będący Konsumentem ma prawo odstąpić od Umowy Sprzedaży Produktów zakupionych w Księgarni internetowej bez podania jakiejkolwiek przyczyny w terminie 14 dni.
 2. Termin do odstąpienia od Umowy Sprzedaży wygasa po upływie 14 dni od dnia:
 3. w którym Klient wszedł w posiadanie Produktu lub w którym osoba trzecia inna niż przewoźnik i wskazana przez Klienta weszła w posiadanie Produktu – w przypadku zakupu książki lub książek w formie papierowej lub innego Produktu dostępnego fizycznie, które dostarczono w jednej przesyłce,
 4. w którym Klient wszedł w posiadanie ostatniej z rzeczy lub w którym osoba trzecia inna niż przewoźnik i wskazana przez Klienta weszła w posiadanie ostatniej z rzeczy – w przypadku zakupu książek w formie papierowej lub innego Produktu dostępnego fizycznie, które dostarczono w więcej niż jednej przesyłce.
 5. Aby skorzystać z prawa odstąpienia od Umowy, należy poinformować Sprzedawcę (zgodnie z danymi kontaktowymi wskazanymi w § 1 Regulaminu Księgarni) o swojej decyzji o odstąpieniu od Umowy Sprzedaży w drodze jednoznacznego oświadczenia (na przykład pismo wysłane pocztą lub pocztą elektroniczną). Klient może skorzystać z wzoru formularza odstąpienia od Umowy, stanowiącego Załącznik nr 1 do Regulaminu Księgarni, jednak nie jest to obowiązkowe.
 6. Do zachowania terminu do odstąpienia od Umowy Sprzedaży, wystarczające jest wysłanie oświadczenia o odstąpieniu przed upływem terminu do odstąpienia od Umowy Sprzedaży, o którym mowa w § 6 ust. 5 Regulaminu Księgarni.
 7. W przypadku odstąpienia od Umowy Sprzedaży Sprzedawca zwróci Klientowi będącemu Konsumentem wszystkie otrzymane od niego płatności za zwracane Produkty, w tym koszty dostarczenia Produktów (z wyjątkiem dodatkowych kosztów wynikających z wybranego przez Klienta sposobu dostawy innego, niż najtańszy zwykły sposób dostawy oferowany przez Sprzedawcę) niezwłocznie, nie później jednak niż w ciągu 14 dni od dnia doręczenia Sprzedawcy oświadczenia Klienta będącego Konsumentem o odstąpieniu od Umowy Sprzedaży. Sprzedawca może jednak wstrzymać się ze zwrotem płatności do chwili otrzymania zwracanych Produktów z powrotem lub dostarczenia Sprzedawcy dowodu ich odesłania, w zależności od tego, które z tych zdarzeń nastąpi wcześniej.
 8. Zwrotu płatności Sprzedawca dokona przy użyciu takich samych sposobów płatności, jakie zostały użyte przez Klienta będącego Konsumentem w pierwotnej transakcji, chyba że Klient wyraźnie zgodzi się na inne rozwiązanie; w każdym przypadku Klient będący Konsumentem nie ponosi żadnych opłat w związku z tym zwrotem.
 9. Po odstąpieniu od Umowy Sprzedaży Produkty należy Sprzedawcy odesłać lub przekazać niezwłocznie, a w każdym razie nie później niż 14 dni od dnia, w którym wysłano do Sprzedawcy oświadczenie o odstąpieniu od Umowy Sprzedaży. Termin jest zachowany, jeżeli Klient odeśle Produkty przed upływem terminu 14 dni. Adres do zwrotu wskazany został w § 1) Regulaminu Księgarni.
 10. Odstępując od Umowy Sprzedaży Klient będący Konsumentem musi ponieść bezpośrednie koszty zwrotu Produktu. Produkt należy dostarczyć w ten sposób, by nie został on zniszczony.
 11. Klient będący Konsumentem ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości Produktów będące wynikiem korzystania z nich w sposób inny, niż konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonalności Produktów.

§7
Reklamacje

 1. Sprzedawca nie udziela gwarancji na Produkty.
 2. Sprzedawca ma obowiązek dostarczenia Produktów bez wad. W przypadku ujawnienia wad fizycznych Produktu po jego odbiorze, w tym uszkodzeń powstałych podczas dostawy, względnie jeżeli Produkt nie jest zgodny z Umową Sprzedaży z innych przyczyn, Klient powinien skontaktować się ze Sprzedawcą telefonicznie, pisemnie lub pocztą e-mail zgodnie z danymi kontaktowymi wskazanymi w § 1) Regulaminu Księgarni.
 3. Celem złożenia reklamacji należy przekazać Sprzedawcy wadliwe Produkty wraz z dowodem zakupu i opisem przyczyn reklamacji oraz rodzajem żądania Klienta związanego z reklamacją (wymiana, naprawa, obniżenie ceny, odstąpienie od Umowy Sprzedaży. Rozpatrywanie reklamacji ułatwi Sprzedawcy przesłanie przez Klienta pocztą elektroniczną zdjęć wadliwego Produktu. Uprawnienia Klienta związane z odpowiedzialnością Sprzedawcy za Produkt określają przepisy polskiego prawa, w szczególności Ustawa oraz Kodeks cywilny.
 4. Sprzedawca odbierze reklamowany Produkt na swój koszt, a o sposobie odbioru poinformuje Klienta. Sprzedawca nie przyjmie przesyłek odsyłanych za pobraniem, o ile taki sposób odbioru reklamowanego Produktu nie zostanie uzgodniony ze Sprzedawcą.
 5. Jeżeli Sprzedawca wskaże Klientowi, że reklamowany Produkt Klient powinien odesłać Sprzedawcy samodzielnie, Produkt należy przesłać wraz z dopiskiem w przesyłce „Księgarnia internetowa – reklamacja” na adres zgodnie z danymi kontaktowymi wskazanymi w § 1 lit. i) Regulaminu Księgarni. W takiej sytuacji Koszty poniesione przez Klienta związane z odesłaniem reklamowanego Produktu zostaną zwrócone Klientowi przez Sprzedawcę.
 6. Reklamacje są rozpatrywane przez Sprzedawcę nie dłużej niż w ciągu 14 dni kalendarzowych od dnia otrzymania reklamowanego Produktu. Jeżeli podane w reklamacji informacje wymagają uzupełnienia, przed rozpatrzeniem reklamacji Sprzedawca zwróci się do Klienta o ich uzupełnienie. W takim wypadku termin 14 dni będzie liczony od przekazania dodatkowych informacji niezbędnych do rozpatrzenia reklamacji.
 7. O wyniku reklamacji Sprzedawca powiadomi Klienta tą samą drogą, jaką przesłana została reklamacja, chyba że Klient zastrzeże inną formę kontaktu.
 8. Sprzedawca zwraca należność za reklamowany Produkt przelewem lub przekazem pocztowym po przyjęciu i rozpatrzeniu reklamacji.
 9. W przypadku Klienta niebędącego Konsumentem, odpowiedzialność Sprzedawcy z tytułu rękojmi ogranicza się do kwoty, jaką Klient zapłacił Sprzedawcy za zakup reklamowanych Produktów.

§8
Prywatność

 1. Informacje w zakresie przetwarzania danych osobowych Klientów i użytkowników Księgarni internetowej oraz plików cookie zawarte są w polityce prywatności dostępnej pod adresem: https://wydawnictwokolorek.pl oraz https://wydawnictwokolorek.pl/polityka .
 2. Klient przyjmuje do wiadomości treść polityki prywatności.

§9
Regulamin strony www.wydawnictwokolorek.pl

 1. Regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną w zakresie funkcjonalności dostępnych na stronie pascal.pl („Regulamin Strony”) dostępny jest pod adresem: https://wydawnictwokolorek.pl/regulamin.
 2. Dokonując zakupów w Księgarni internetowej Klient akceptuje przepisy Regulaminu Strony.

§10
Przepisy końcowe

 1. Regulamin Księgarni wchodzi w życie z chwilą jego opublikowania na stronie www.wydawnictwokolorek.pl.
 2. Regulamin Księgarni może zostać zmieniony przez Sprzedawcę, a zmiana Regulaminu Księgarni wchodzi w życie w ciągu 14 dni kalendarzowych od dnia opublikowania Regulaminu Księgarni w nowym brzmieniu na stronie www.wydawnictwokolorek.pl, jednakże zakupy dokonane w Księgarni internetowej, które nastąpiły do dnia wejścia zmiany w życie, podlegają przepisom dotychczasowym. Warunki zawarte w Regulaminie Sprzedaży obowiązującym w chwili sprzedaży współtworzą treść Umowy Sprzedaży i m.in. z tego powodu Sprzedawca przesyła Regulamin Sprzedaży Klientowi po złożeniu Zamówienia. Klienci zostaną poinformowani o zmianie Regulaminu Sprzedaży również za pośrednictwem korespondencji e-mail na adres wskazany podczas rejestracji na stronie www.wydawnictwokolorek.pl Klientowi, który nie zaakceptuje wprowadzonych w Regulaminie Sprzedaży zmian, przysługuje uprawnienie do usunięcia konta w każdym czasie. Klient, który nie zaakceptuje wprowadzonych w Regulaminie Sprzedaży zmian, nie powinien dokonywać zakupów w Księgarni internetowej.
 3. W razie, gdyby którekolwiek z postanowień Regulaminu Sprzedaży zostało uznane prawomocnym wyrokiem sądu za sprzeczne z prawem, pozostaje to bez wpływu na pozostałe postanowienia Regulaminu Sprzedaży.
 4. W sprawach nieuregulowanych w Regulaminie, zastosowanie znajdą przepisy powszechnie obowiązującego prawa polskiego.
 5. Wszelkie spory będą rozstrzygane przez właściwy miejscowo sąd powszechny.