Regulamin konkursu „UZUPEŁNIJ DIALOG”

Postanowienia ogólne

 1. Organizatorem konkursu jest Studio Graficzne Maciej Maćkowiak z siedzibą w Jaworzu (43-384),
  przy ul. Wapienickiej 69, NIP: 6422070434, właściciel stron na Facebook „MaciejMaćkowiakRysunki” i
  „Wydawnictwo Kolorek”, stron na Instagramie „maciej_maćkowiak_rysunki” i
  „wydawnictwo_kolorek”, a także marki Wydawnictwo Kolorek i strony www.wydawnictwokolorek.pl.
 2. Fundatorem nagrody jest Organizator.
 3. Konkurs nie jest stworzony, administrowany ani sponsorowany przez Facebook. Serwis
  facebook.com nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek działania związane z organizacją
  Konkursu na łamach serwisu.
  Warunki uczestnictwa
 4. W konkursie mogą wziąć udział wyłącznie osoby pełnoletnie mieszkające lub posługujące się
  adresem pocztowym na terenie Polski (wymóg związany z realizacją wysyłki nagród).
 5. Warunkiem udziału w konkursie jest posiadanie zweryfikowanego konta w serwisie Facebook.
 6. Konkurs trwa od 13.11.2023 r. od godz. 15.00 do 17.11.2023 r. do godz. 23.59.
 7. Wyniki Konkursu zostaną ogłoszone: na fanpage’ach na portalu społecznościowego Facebook
  znajdujących się pod adresami Fb/MaciejMaćkowiakRysunki i Fb/WydawnictwoKolorek.
 8. Będzie nam niezmiernie miło jeśli Uczestnik polubi/zaobserwuje fanpage’e
  Fb/MaciejMaćkowiakRysunki i Fb/WydawnictwoKolorek .
  Zadanie konkursowe
 9. Zadanie konkursowe polega na zaproponowaniu treści dialogu do obrazka konkursowego / scenki
  z dwoma postaciami, która zamieszczona jest w treści postu komunikującego Konkurs. Propozycje
  należy wpisać w komentarzu do postu komunikującego Konkurs.
 10. Każdy uczestnik może zgłosić dowolną liczbę propozycji.
 11. W konkursie zostanie wyłonionych 5 równorzędnych zwycięzców.
 12. Najciekawsze, najlepsze, najzabawniejsze i najbardziej kreatywne propozycje konkursowe zostaną
  wybrane przez trzyosobowe Jury, w skład którego wchodzą współpracownicy Wydawnictwa Kolorek.
 13. Zwycięzcy Konkursu zostaną powiadomieni o wygranej i warunkach odbioru Nagrody za
  pośrednictwem wiadomości prywatnej wysłanej na portalu Facebook.
 14. Organizator zwraca szczególną uwagę na poszanowanie twórczości innych i zachowanie kultury w
  wypowiedziach.
 15. Zgłoszenia zawierające wulgaryzmy, niecenzuralne słowa oraz zwroty uznane za obraźliwe w
  stosunku do innych osób, płci, narodowości czy mniejszości seksualnych będą usuwane i nie będę
  brały udziału w konkursie.
  Nagroda
 16. Nagrodami w Konkursie są zestawy, w skład których wchodzą: książka „jak narysować…
  POTWORY”, książka „jak narysować… ROBALE” oraz brelok reklamowy Wydawnictwa Kolorek. Łączna
  wartość 1 zestawu wynosi 85,21 zł brutto. W konkursie zostanie przyznanych 5 równorzędnych
  nagród.
 17. Nagrody będą wysyłane przez Organizatora i na jego koszt na adresy wskazane przez
  nagrodzonych Uczestników.
 18. Nagroda przepada w przypadku, gdy nagrodzony Uczestnik do trzech dni od powiadomienia nie
  poda adresu wysyłki.
 19. Organizator ma prawo podać dane Zwycięzcy na fanpage – jednak wyłącznie nazwy jego profilu
  Facebook’u.
 20. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za brak możliwości przekazania nagrody z przyczyn
  leżących po stronie Uczestnika. W takim wypadku nagroda przepada.
 21. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za nieprawidłowe dane wskazane przez Uczestnika, a w
  szczególności za zmianę danych osobowych uniemożliwiających odszukanie Uczestnika i
  poinformowanie o przyznaniu Nagrody.
 22. W przypadku wykrycia działań niezgodnych z Regulaminem, próby wpływania na wyłonienie
  Zwycięzcy w sposób niedozwolony, szczególnie poprzez zakładanie fikcyjnych profili w serwisie
  Facebook, dany uczestnik może zostać wykluczony z Konkursu.
  Reklamacje
 23. Wszelkie reklamacje oraz uwagi dotyczące zasad, przeprowadzenia lub rozstrzygnięcia konkursu
  prosimy zgłaszać mailowo na adres: biuro@wydawnictwokolorek.pl
 24. Reklamacja powinna zawierać imię i nazwisko Uczestnika oraz uzasadnienie reklamacji. W tytule
  wiadomości prosimy dodać: Konkurs „UZUPEŁNIJ DIALOG”.
 25. Reklamacje rozpatrywane są w terminie 30 dni od daty ich wpłynięcia.
  Obowiązek informacyjny
 26. Informujemy, że administratorem danych osobowych uczestników Konkursu jest Studio Graficzne
  Maciej Maćkowiak z siedzibą w Jaworzu (43-384), przy ul. Wapienickiej 69, NIP: 6422070434. W
  sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych należy kontaktować się z Organizatorem
  Konkursu pod adresem biuro@wydanictwokolorek.pl
 27. Dane osobowe będą przetwarzane w celu i zakresie niezbędnym do przeprowadzenia Konkursu,
  na podstawie art. 6 ust. 1. lit. b Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 UE
  (dalej: „RODO”). Dane zostaną zebrane przez fanpage na Facebook’u MaciejMaćkowiakRysunki.
 28. Dane osobowe będą przetwarzane przez okres niezbędny do realizacji Konkursu, w tym wydania
  Nagrody i ogłoszenia informacji o zwycięzcach, a także przechowywane do momentu przedawnienia
  ewentualnych roszczeń lub wygaśnięcia obowiązku archiwizacji danych wynikającego z przepisów
  prawa.
  Postanowienia końcowe
 29. W kwestiach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem stosuje się przepisy Kodeksu cywilnego i
  inne przepisy prawa.
 30. Spory odnoszące się i wynikające z Konkursu będą rozwiązywane przez sąd powszechny właściwy
  miejscowo dla siedziby Organizatora.
 31. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany zasad Konkursu w trakcie jego trwania. Informacja
  o zmianach będzie zamieszczona na fanpage Fb/MaciejMaćkowiakRysunki i
  Fb/WydawnictwoKolorek.
 32. Biorąc udział w Konkursie każdy Uczestnik zgadza się z postanowieniami niniejszego Regulaminu.