Polityka prywatności Wydawnictwa Kolorek

Szanowna Użytkowniczko, Szanowny Użytkowniku,

poniżej prezentujemy Politykę Prywatności, z której dowiesz się jak Wydawnictwo Kolorek z siedzibą w Jaworzu (43-384) przy ul. Wapienickiej 69, posługujące się numerem NIP: 642-207-04-34 i REGON: 272935470 (zwane dalej: „Wydawnictwo” albo „My”) przetwarza Twoje dane osobowe w związku z korzystaniem przez Ciebie z usług Wydawnictwa, w tym korzystania z Księgarni internetowej na stronie www.wydawnictwokolorek.pl (zwaną dalej: „Księgarnia”) lub w związku z innego rodzaju współpracą z Wydawnictwem. W Polityce Prywatności przedstawiamy także informacje o plikach cookies, które wykorzystujemy na stronie www.wydawnictwokolorek.pl

Wydawnictwo ma prawo aktualizować niniejszą Politykę Prywatności.

Dane osobowe

Definicje

PojęcieOpis
Administratorpodmiot, który ustala cele i sposoby przetwarzania danych osobowych i który ponosi odpowiedzialność za ich przetwarzanie zgodnie z prawem
dane osobowewszelkie informacje o zidentyfikowanej lub możliwej do zidentyfikowania osoby fizycznej
Księgarnia internetowaksięgarnia prowadzona przez Wydawnictwo na stronie internetowej www.wydawnictwokolorek.pl
możliwa do zidentyfikowania osoba fizycznaosoba, którą można bezpośrednio lub pośrednio zidentyfikować, w szczególności na podstawie identyfikatora takiego jak imię i nazwisko, numer identyfikacyjny, dane o lokalizacji, identyfikator internetowy lub jeden bądź kilka szczególnych czynników określających fizyczną, fizjologiczną, genetyczną, psychiczną, ekonomiczną, kulturową lub społeczną tożsamość osoby fizycznej
Produktyprodukty sprzedawane za pośrednictwem Księgarni internetowej
przetwarzanie danych osobowychkażda operacja wykonywana na danych osobowych, w tym zbieranie, utrwalanie, przechowywanie, modyfikowanie, udostępnianie, usuwanie, kopiowanie
RODORozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia Dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych)
Zamówieniazamówienia złożone w Księgarni internetowej

Moje dane osobowe

 1. Kto jest Administratorem moich danych osobowych?

Administratorem Twoich danych osobowych jest Studio Graficzne Maciej Maćkowiak z siedzibą w Jaworzu (43-384) przy ul. Wapienickiej 69, NIP: 5212968973, REGON: 272935470, właściciel Księgarni znajdującej się na stronie www.wydawnictwokolorek.pl i posługujący się nazwą handlową Wydawnictwo Kolorek.

 1. Jakie są cele oraz podstawy prawne przetwarzania moich danych osobowych?

Administrator przetwarza Twoje dane osobowe:

 • w celu realizacji umów lub w celu podjęcia działań na Twoje żądanie przed ich zawarciem (art. 6 ust. 1 lit. b RODO) – m.in. świadczenie usług drogą elektroniczną oraz zawieranie i wykonywanie umów sprzedaży Produktów,
 • w celu wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na Administratorze (art. 6 ust. 1 lit. c RODO) – m.in. rozliczanie przed organami podatkowymi, prowadzenie postępowań reklamacyjnych,
 • gdy jest to niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Administratora (art. 6 ust. 1 lit. f RODO) – m.in. obrona roszczeń, marketing bezpośredni, odpowiadanie na zapytania.
 1. Przez jaki okres są przetwarzane moje dane osobowe?

Okres przetwarzania Twoich danych osobowych jest zależny od podstawy prawnej przetwarzania tych danych. Jeżeli podstawą jest:

 • realizacja umowy – Twoje dane osobowe będą przetwarzane przez okres niezbędny do realizacji umowy (np. korzystania z konta w Księgarni internetowej),
 • obowiązek prawny Administratora – Twoje dane osobowe będę przetwarzane przez okres wymagany w przepisach prawa, w szczególności wynikający z obowiązku przechowywania dokumentacji księgowej,
 • uzasadniony prawnie interes Administratora – Twoje dane osobowe będę przetwarzane do czasu zgłoszenia przez Ciebie sprzeciwu, ale nie dłużej niż 3 lata od końca roku, w którym miał miejsce Twój ostatni kontakt z Administratorem.

W każdym przypadku okres przetwarzania danych osobowych może być przedłużony w przypadku, gdy przetwarzanie jest niezbędne do ustalenia, dochodzenia lub obrony przed ewentualnymi roszczeniami, a po tym okresie, jedynie w przypadku i w zakresie, w jakim będą wymagać tego przepisy prawa.

Po upływie okresu przetwarzania, dane osobowe zostaną trwale usunięte lub zanonimizowane.

 1. Kto jest odbiorcą moich danych osobowych?

Odbiorcą Twoich danych osobowych są podmioty uczestniczące w realizacji Zamówienia oraz inni podwykonawcy Administratora, m. in. w zakresie usług księgowych, doradcy prawni Administratora, pracownicy Administratora i inne osoby współpracujące z Administratorem na podstawie innej niż umowa o pracę.

 1. Czy podanie danych osobowych jest dobrowolne? Jakie są skutki niepodania przeze mnie danych osobowych?

Podanie danych osobowych jest dobrowolne, lecz niezbędne m.in. do realizacji Zamówień, udzielenia odpowiedzi na reklamację, udzielenia odpowiedzi w związku z zapytaniem skierowanym do Administratora.

 1. Czy moje dane osobowe są przetwarzane w sposób zautomatyzowany?

Nie, Administrator nie przetwarza danych osobowych w sposób zautomatyzowany.

Moje prawa

W związku z przetwarzaniem Twoich danych osobowych przysługują Ci następujące prawa:

 • Prawo dostępu do Twoich danych osobowych – masz prawo zwrócić się do Nas z pytaniem m.in. odnośnie tego, jakie Twoje dane osobowe przetwarzamy, celów przetwarzania Twoich danych osobowych, informacji o kategoriach przetwarzanych danych, odbiorcach oraz o okresie przechowywania Twoich danych oraz przysługujących Ci praw.
 • Prawo do sprostowania danych osobowych – masz prawo zwrócić się do Nas z żądaniem korekty przetwarzanych danych osobowych, jeżeli są niepełne lub nieprawidłowe.
 • Prawo do ograniczenia przetwarzania – masz prawo zwrócić się do Nas z żądaniem ograniczenia przetwarzania Twoich danych osobowych (z wyjątkiem operacji przechowywania i szczególnych sytuacji) m. in. z uwagi na wniesienie przez Ciebie skutecznego sprzeciwu albo gdy ma miejsce przetwarzanie nieprawidłowych danych osobowych, na okres weryfikacji przez Nas ich poprawności.
 • Prawo do sprzeciwu – przysługuje Ci prawo do sprzeciwu wobec przetwarzania, jeżeli Twoje dane osobowe są przetwarzana na podstawie uzasadnionego prawnie interesu Administratora (np. marketing bezpośredni).
 • Prawo do przenoszenia danych – masz prawo zwrócić się do Nas z żądaniem wydania Twoich danych osobowych, w formacie, który nadaje się do odczytu maszynowego; masz również prawo przesłać te dane innemu administratorowi oraz żądać abyśmy to My mu je przesłali; to prawo przysługuje Ci jeżeli Twoje dane osobowe są przetwarzane na podstawie umowy lub Twojej zgody.
 • Prawo do usunięcia danych (prawo do bycia zapomnianym) – masz prawo żądać usunięcia Twoich danych osobowych, jeżeli są one przetwarzane niezgodnie z prawem, cele, dla których zostały zebrane są już zrealizowane albo brak jest podstawy prawnej do ich przetwarzania.
 • Prawo do wniesienia skargi – masz prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (dane kontaktowe dostępne są pod adresem: https://uodo.gov.pl/pl/p/kontakt).

Kontakt

Jeżeli chcesz skorzystać z przysługujących Ci praw (z wyjątkiem prawa do wniesienia skargi) możesz się skontaktować z nami:

 • wysyłając list na adres – Wydawnictwo Kolorek, ul. Wapienicka 69, 43-384 Jaworze, z dopiskiem „Dane osobowe”,
 • wysyłając e-maila na adres – sklep@wydawnictwokolorek.pl z tematem: „Dane osobowe”.